Hàm Khung Liên Kết Đơn

Là dạng hàm khung kết hợp với những liên kết làm cho hàm vững chắc hơn